Classes

NYU Shanghai: Street Food and Urban Farming

Instructor: Anna Greenspan

Spring 2017

Billman, Savannah
Garces, Vanelly
Goodman, Sabrina L
Hauge, Julie
Hauser, Kilian
Laszlo, Linda Laura
Leipertz, Gina Li
Li, Zersh
Margaritoff, Mikey
Prewett, Maike N
Roman, Tyler N
Somboonsong, Jantima
Tang, WenYao
Wang, Jingyi
Wang, Joy
Williams, Bridgette
Young, Joe

Spring 2016

Ariza, Shirley
Campanini Bonomi, Ana
Chua, Shannelle Gilianne
Dong, Jiaqi
Gligic, Milica
Kim, Jimmy
Lekowska, Aleksandra
Liu, Lingyi
Ma, Teng
Rodriguez, Arianna Vitoria
Schumann, Emma K
Shi, Zhuoling
Valencia, Pelipe
Wang, Quintus
Wang, Ziqi
Yin, Yi
Zhang, Xinying
Zhu, Zhenyu

Spring 2015

Aslam, Tayyaba
Bai, Hailun
Carrasquero, Guillermo Ignacio
Chavez, Michael
Eventide, Sarabi
Huang, Michelle
Jarvis, Hunter Mae
Li, Jiawei
Miller, Taylor Pauline
Pham, Kevin Q
Prakash, Rewant
Rhorick, Tyler Paul
Seaman, Annie J
Wang, Yifan
Yang, Xiran
Zhang, Jin Chuan
Zhao, Amy Tianyi

Fall 2015

Chen, Shiyun
Denton, Forrest
Hodges, Rio
How Fee Koy, Mary Kate
Korinek, Lillian H
Kumar, Michael
Lee, Julia
Livingstone, Wesley
Mac Hale, Jimmy
Patel, Matthew
Roscoe, Alec
Schmidt, Anna
Shevchenko, Anna
Shmulevich, Nava H
Wu, Lawrence
Xiang, Shan
Zhang, Weilun
de Mesa, Roz

celebrating shanghai streetfood heritage